Bài 30: Hẹn Bạn – Thiên Diện Ngăn Che Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN

của Huyền Chi

072516_0211_NGHACA6456.png 072516_0211_NGHACA6426.png 072516_0211_NGHACA6434.png
THUẦN CẤN GIẢI TIỆM

Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông bạn.

Lòng muốn biết: Có bạn đến chưa? Nếu đến rồi thì đang đứng hay ngồi ở chỗ hẹn?

Thiên diện Chánh đang động là: Thuần Cấn

Thuần Cấn là Ngăn Che, được biến dịch là Ngưng Nghỉ

– Nếu xe chạy                – Ngừng lại chờ
– Nếu ngừng lại              – Đứng ở đâu đó chờ
– Nếu đứng                     – Ngồi chờ
(Xét Tình lý nơi chốn: rạp hát, thì không bao giờ có nằm chờ)

Vậy Thuần Cấn đang động: Có đến rồi.

Đến lâu hay mau? Thuần Cấn đang động hào 5: Đến Lâu rồi.

Xét Tình lý đến lâu: Đến chờ lâu ắt phải Ngồi.

Vậy nên tôi Phát ý: Đang ngồi chờ

Ngồi chờ ở đâu?
Tình lý nhà hát, có phía cửa đóng. Giải là lối ra vào.

Nhưng ngồi chờ nơi có bán đồ giải khát hay ngồi chỗ nào?
Tiệm: tại bực thềm, ngạch cửa.

Kiểm soát lại khi tôi đến rạp hát thì thấy quả nhiên, bạn tôi đang ngồi chờ ở nơi bậc thềm, lúc cửa đang đóng kín, trước rạp hát nọ.

error: Content is protected !!