III. Ý TƯỢNG SƠ GIẢI CỦA 08 TƯỢNG ĐƠN

Ý TƯỢNG SƠ GIẢI CỦA 08 TƯỢNG ÐƠN
SỐ LÝ DỊCH TƯỢNG DANH TƯỢNG Ý TƯỢNG
01 THIÊN
KIỀN
CƯƠNG KIỆN. Kiện dã, mạnh mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao…
02 TRẠCH
ÐOÀI
HIỆN ÐẸP. Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẽ, ưa thích, khuyết mẻ, nói năng…
03 HỎA
LY
SÁNG CHÓI. Lệ dã, sáng sủa, tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng bày, phô trương, trống trơn, không yên…
04 LÔI
CHẤN
ÐỘNG DỤNG. Ðộng dã, rung động, khởi lên, sợ hãi, phấn phát, nổ vang, chấn động, chấn kinh…
05 PHONG
TỐN
THUẬN NHẬP. Thuận dã, thuận theo ý trên, theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự dấu diếm ở trong…
06 THỦY
KHẢM
HÃM HIỂM. Hãm dã, hãm vào trong, bắt buộc, xuyên sâu vào trong, hố sâu, trắc trở, hiểm hóc, gập ghềnh…
07 SƠN
CẤN
NGƯNG NGHỈ. Chỉ dã, ngăn giữ, ở, thôi, ngừng lại, đậy lại, để dành, ngăn cấm, vừa đúng chỗ…
08 hay
00
ÐỊA
KHÔN
NHU THUẬN. Thuận dã, mềm mỏng, thuận tòng, hòa theo lẽ, chịu lấy, tuân theo mà được lợi, thấp, nhỏ, tối…
error: Content is protected !!